De vereniging

De kattenvereniging Mundikat is de grootste kattenvereniging van Nederland. Mundikat vertegenwoordigt FIFe in Nederland.

Mundikat is als federatie vertegenwoordiger van FIFe in Nederland. Mundikat organiseert per jaar 12 kattenshows door heel Nederland waar kattenliefhebbers hun katten kunnen laten keuren door internationale FIFe keurmeesters. Mundikat voert een stamboek. Daarnaast geeft zij een interessant full colour clubblad uit boordevol met leuke verhalen, mooie foto’s en interessante artikelen.

Mundikat is een gezellige actieve kattenvereniging. De vereniging is aangesloten bij de FIFe, de Féderation Internationale Féline, een overkoepelend orgaan waarbij 42 leden in 40 landen zijn betrokken. FIFe is wereldwijd het grootste register voor de registratie van stambomen voor (ras)katten. FIFe is dus wereldwijd en hanteert duidelijke regels die voor alle landen hetzelfde zijn. Hierdoor geeft een FIFe stamboom en FIFe geregistreerde cattery een garantie en zowel nationaal als internationaal aanzien. Klik hier voor een link naar de 'Breeding Statistics over het afgelopen jaar binnen FIFe.

Mundikat hecht veel waarde aan het verantwoord fokken en houden van katten en zet zich hier ook actief voor in. Zo is zij onder andere actief in de stichting overlegplatform van de Nederlandse catfancy en neemt zij deel aan de werkgroep katten van het platform verantwoord huisdierbezit.

Mundikat en de FIFe

Mundikat is een FIFe vereniging, maar wat is dat nu eigenlijk? Welnu de Fédération Internationale Féline (FIFe) is een van de grootste raskattenfederaties van de wereld. Zij is in 1949 opgericht door drie raskattenverenigingen uit Frankrijk, België en Italië met als doel kattenverenigingen, ongeacht hun juridische vorm en hun land van herkomst, te verenigen. Het doel van de federatie ligt in het verbeteren van het welzijn van (ras)katten en het bevorderen van uniformiteit in regelgeving door het standaardiseren van erkenningsprocedures, het harmoniseren van stamboomregistraties en creëren van een gezamenlijk gezondheidsbeleid. Dit komt onder andere tot uiting in de door de FIFe ingestelde keurmeesteropleiding die al meer dan 200 internationale keurmeesters heeft voortgebracht die over de hele wereld actief zijn.

In de loop der jaren heeft de FIFe een eigen structuur gecreëerd die voor meer dan 75.000 kattenliefhebbers in 43 landen voor dezelfde duidelijkheid zorgt. De organisatie van de FIFe bestaat uit het bestuur dat bestaat uit zes mensen die afkomstig zijn uit bij de FIFe aangesloten clubs of verenigingen. Het bestuur van de FIFe ziet er op toe dat de leden volgens de statuten en reglementen handelen. Daarnaast kent de FIFe vijf commissies die ieder een eigen specialisatie hebben zoals gezondheid, stamboekzaken, tentoonstellingen etc. Deze commissies ondersteunen het bestuur en voeren de beslissingen van de algemene vergadering en het bestuur uit.

Het laatste orgaan van de FIFe is tevens het belangrijkste. De algemene vergadering is de "wetgevende" macht binnen de FIFe. Eenmaal per jaar komen vertegenwoordigers van alle FIFe leden bijeen om te vergaderen. Ieder land heeft een nationaal FIFe lid. Deze club of vereniging is een geheel zelfstandige instelling die heeft afgesproken te zullen handelen op basis van de binnen de FIFe afgesproken regels. Elk lid heeft het recht om met voorstellen te komen waarover vervolgens gestemd kan worden. Alleen besluiten die op de algemene vergadering met meerderheid van stemmen worden aangenomen kunnen vervolgens door de commissies worden uitgevoerd. Het bestuur ziet er vervolgens op toe dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Nederland kent evenals Oostenrijk twee nationale FIFe verenigingen, zij vormen echter een uitzondering op de regel van een vereniging per land. De Nederlandse FIFe verenigingen zijn Mundikat en Felikat. Mundikat is een actief lid van de FIFe. Zo heeft de vereniging al tweemaal een FIFe Wereldshow georganiseerd en heeft zij zich actief ingezet voor het "open deur beleid" wat het mogelijk maakt voor leden van onafhankelijke verenigingen om op FIFe shows hun kat uit te brengen.

Passie voor raskatten overschrijdt alle landgrenzen, alleen samen kan het belang van raskatten behartigen. Internationale samenwerking is dus van groot belang voor fokkers en liefhebbers en verenigingen. Mundikat hecht daarom veel waarde aan haar lidmaatschap van de FIFe en probeert dit ook actief naar haar leden uit te dragen. Ieder jaar organiseert Mundikat daarom een FIFe-hearing. Op deze vergadering worden alle voorstellen besproken die door de FIFe leden en door de commissies van de FIFe zijn ingediend. Mundikat leden krijgen op de "hearing" de kans om mede te bepalen hoe de vereniging op de general assembly van de FIFe moet stemmen en hebben dus indirect ook invloed op hetgeen er binnen de FIFe besloten wordt.

Ereleden

Ereleden van Mundikat:

Anneke Hartman - Kohler
Henny Bok - Houtsma 
Ad de Bruijn
Atte Coree
Nelly Helders
Gerda Tjeerdsma - Kuipers
Hennie Vossen - de Koning
Paula van de Wijngaart

Bep Coree - Smit   10 mei 1945 † 12 januari 2024
Reiny van Haeringen - Schoo 19 juni 1927 † 4 oktober 2014 
Simone Rooker - Miedema 1 maart 1922 † 29 augustus 2008

Bankgegevens

Vermeld bij uw betaling graag uw lidnummer en indien beschikbaar het Mundikat factuurnummer.

Algemeen

NL35 RABO 0379 8649 08

NL25 INGB 0003 8924 71

NL13 BUNQ 2060 6803 44

Shows

NL18 RABO 0103 3712 73

NL90 BUNQ 2069 9616 64

Stamboek

NL14 RABO 0356 0728 35

NL22 INGB 0002 1454 58

Ledenadm.

NL60 INGB 0002 6357 88

NL21 BUNQ 2069 9792 02

Foreign accounts:

DE94 3701 9000 1010 3014 29 (Germany)

FR76 2763 3121 2901 0102 7439 553 (France)