Our Club

Mundikat is a cozy and active cat club. The association is affiliated to the FIFé, the Féderation Internationale Féline, an umbrella organization in which over 40 countries are represented. Mundikat is a non-profit organization.

Mundikat operates a pedigree register and annually organizes about twelve cat shows throughout the country where cat lovers can have their cats judged by international FIFe judges. In addition, Mundikat publishes an interesting full-color club magazine six times a year, full of fun stories, beautiful photos and interesting articles.
Mundikat was founded in 1976.

Mundikat attaches great value to responsible breeding and keeping of cats and is actively committed to this. For example, Mundikat is active in both the OP and Working Group Cats - PVH and is open to be a conversation partner for the local Government.

 

Mundikat en de FIFe

Mundikat is een FIFe vereniging, maar wat is dat nu eigenlijk? Welnu de Fédération Internationale Féline (FIFe) is een van de grootste raskattenfederaties van de wereld. Zij is in 1949 opgericht door drie raskattenverenigingen uit Frankrijk, België en Italië met als doel kattenverenigingen, ongeacht hun juridische vorm en hun land van herkomst, te verenigen. Het doel van de federatie ligt in het verbeteren van het welzijn van (ras)katten en het bevorderen van uniformiteit in regelgeving door het standaardiseren van erkenningsprocedures, het harmoniseren van stamboomregistraties en creëren van een gezamenlijk gezondheidsbeleid. Dit komt onder andere tot uiting in de door de FIFe ingestelde keurmeesteropleiding die al meer dan 200 internationale keurmeesters heeft voortgebracht die over de hele wereld actief zijn.

In de loop der jaren heeft de FIFe een eigen structuur gecreëerd die voor meer dan 75.000 kattenliefhebbers in 43 landen voor dezelfde duidelijkheid zorgt. De organisatie van de FIFe bestaat uit het bestuur dat bestaat uit zes mensen die afkomstig zijn uit bij de FIFe aangesloten clubs of verenigingen. Het bestuur van de FIFe ziet er op toe dat de leden volgens de statuten en reglementen handelen. Daarnaast kent de FIFe vijf commissies die ieder een eigen specialisatie hebben zoals gezondheid, stamboekzaken, tentoonstellingen etc. Deze commissies ondersteunen het bestuur en voeren de beslissingen van de algemene vergadering en het bestuur uit.

Het laatste orgaan van de FIFe is tevens het belangrijkste. De algemene vergadering is de "wetgevende" macht binnen de FIFe. Eenmaal per jaar komen vertegenwoordigers van alle FIFe leden bijeen om te vergaderen. Ieder land heeft een nationaal FIFe lid. Deze club of vereniging is een geheel zelfstandige instelling die heeft afgesproken te zullen handelen op basis van de binnen de FIFe afgesproken regels. Elk lid heeft het recht om met voorstellen te komen waarover vervolgens gestemd kan worden. Alleen besluiten die op de algemene vergadering met meerderheid van stemmen worden aangenomen kunnen vervolgens door de commissies worden uitgevoerd. Het bestuur ziet er vervolgens op toe dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Nederland kent evenals Oostenrijk twee nationale FIFe verenigingen, zij vormen echter een uitzondering op de regel van een vereniging per land. De Nederlandse FIFe verenigingen zijn Mundikat en Felikat. Mundikat is een actief lid van de FIFe. Zo heeft de vereniging al tweemaal een FIFe Wereldshow georganiseerd en heeft zij zich actief ingezet voor het "open deur beleid" wat het mogelijk maakt voor leden van onafhankelijke verenigingen om op FIFe shows hun kat uit te brengen.

Passie voor raskatten overschrijdt alle landgrenzen, alleen samen kan het belang van raskatten behartigen. Internationale samenwerking is dus van groot belang voor fokkers en liefhebbers en verenigingen. Mundikat hecht daarom veel waarde aan haar lidmaatschap van de FIFe en probeert dit ook actief naar haar leden uit te dragen. Ieder jaar organiseert Mundikat daarom een FIFe-hearing. Op deze vergadering worden alle voorstellen besproken die door de FIFe leden en door de commissies van de FIFe zijn ingediend. Mundikat leden krijgen op de "hearing" de kans om mede te bepalen hoe de vereniging op de general assembly van de FIFe moet stemmen en hebben dus indirect ook invloed op hetgeen er binnen de FIFe besloten wordt.

Honorary Members

Honorary Members of Mundikat:

Anneke Hartman - Kohler
Henny Bok - Houtsma 
Ad de Bruijn
Atte Coree
Bep Coree - Smit
Nelly Helders
Gerda Tjeerdsma - Kuipers
Hennie Vossen - de Koning
Paula van de Wijngaart

Reiny van Haeringen - Schoo 19 June 1927 † 4 October 2014 
Simone Rooker - Miedema 1 March 1922 † 29 August 2008

Bank Details

When paying to one of our accounts, please mention your membership number and if available the Mundikat invoice number.
We have an automatic financial administration link with our banks and this will help to process your payment as soon as possible. 

General

NL35 RABO 0379 8649 08

NL25 INGB 0003 8924 71

Shows

NL18 RABO 0103 3712 73

Pedigrees

NL22 INGB 0002 1454 58

Membership

NL60 INGB 0002 6357 88